UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika

Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1550/UBND-VX về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika.

003

muỗi vằn đốt gây truyền nhiễm bệnh sốt xuất huyết và Zika

Theo đó, để chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika xâm nhập, Chủ tịch UBDN tỉnh yêu cầu:

Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika trên địa bàn tỉnh. Kịp thời triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ sở y tế thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao; xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc xuất huyết và Zika. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika tại các huyện, thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác tuyên tuyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh; các biện pháp phát hiện sớm, phòng ngừa dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng tại khu vực trường học.

Sở Tài Chính phối hợp với Sở Y tế tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika.

UBDN các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, nằm màn. Khi có dấu hiệu của bệnh không tự ý điều trị tại nhà mà cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn này.

Kim Thoa

Các tin tức khác