UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Ngày 04/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2719/UBND-VX ngày về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

DSC_5054

Trường THPT Thành phố trong ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản tại Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, trong đó, chú trọng các nội dung:

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thực hiện mục tiêu mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 trường học đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo các nội dung, các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy, học"; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng kịp thời những tấm gương nhà giáo và học sinh tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt. Thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện và hiện đại, phòng chống bạo lực học đường; thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới dạy, học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chât lượng dạy, học ngoại ngữ, nhất là ở các trường vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

P.V

Các tin tức khác