UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Để tăng cường, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2018 và các năm tiếp theo, ngày 26/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 3036/UBND-NC về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuản tiếp cận pháp luật đúng quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, công chức theo dõi, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện và từng thành viên Hội đồng trong rà soát, thẩm định kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã.

Thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với tất cả các đơn vị cấp xã, không chỉ tập trung đánh giá các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý cán bộ, công chức cấp xã không để xảy ra vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra. Chủ động nghiên cứu, hướng dẫn về tài liệu kiểm chứng kết quả đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để tạo thuận lợi cho cấp xã thực hiện.

Sau khi đánh giá, đề xuất và thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, bảo đảm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chỉ đạo vệ mô hình tiếp cận pháp luật tại cơ sở.

Thực hiện niêm yết, công bố kết quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg...

 

D.L

Các tin tức khác