UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc cấp mã số bảo hiểm xã hội

Trong thời gian qua, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lập danh sách các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, khi áp dụng thực hiện đồng bộ cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) của người tham gia BHXH và BHYT vào phần mềm quản lý thống nhất theo mã số BHXH thì tỷ lệ không cấp được mã số BHXH chiếm 30%, nguyên nhân là do các hộ gia đình kê khai thiếu một số thông tin như: ngày, tháng, năm sinh; mã, số thẻ BHYT hoặc kê khai không chính xác… nên chưa cấp được mã số BHXH theo quy định.

BHXH

ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam và để đảm bảo thực hiện hoàn thành việc cấp mã số BHXH, đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, trước mắt là việc cấp thẻ BHYT năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh theo mã số BHXH, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH chỉ đạo thực hiện hoàn thiện, bổ sung thông tin của người tham gia BHXH, BHYT hoàn thành trước ngày 30/10/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua BHXH tỉnh) để hướng dẫn thực hiện.

KT

Các tin tức khác