UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai Chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp và Hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020

Số ký hiệu: 2826/UBND-TH
Ngày ban hành: 1/9/2017
Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã
Các văn bản khác