UBND tỉnh chỉ đạo trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Thực hiện Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 757/UBND-NL chỉ đạo việc thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

1_117712

ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các Doanh nghiệp, Công ty, HTX tự thực hiện rà soát, đối chiếu lại diện tích rừng đã chuyển đổi sang mục đích khác của đơn vị mình; tự lựa chọn phương án trồng rừng thay thế theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 26/4/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đôn đốc, hướng dẫn Công ty, Doanh nghiệp và HTX thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Kim Cúc  

Các tin tức khác