UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1523/UBND-TH, triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ.

hoi-nhap-kinh-te-17-12

Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, Chủ tịch UBND có ý kiến như sau:

Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và căn cứ Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm của đơn vị mình, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hộ nhập quốc tế tỉnh) chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động trên; định kỳ hàng năm xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình gửi UBND tỉnh trước ngày 20/11 hàng năm dể xem xét báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế và Bộ Ngoại giao để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hộ nhập quốc tế.

Kim Thoa

Các tin tức khác