UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc sau Kỳ họp thứ 3 Quốc Hội khóa XIV

Ngày 25/7/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 2347/UBND-TH chỉ đạo thực hiện Văn bản số 7536/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về triển khai các công việc sau Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các nội dung tại Văn bản số 7536/VPCP-QHĐP, tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện để phối hợp với các bộ, ngành Trung ương khi có yêu cầu. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2039/KH-UBND, ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1389/UBND-NC, ngày 12/5/2017, về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời chủ động rà soát, tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo điểm a, b mục 1, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng tiêu chí về môi trường, không chạy theo thành tích, chủ động tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở chăn nuôi, giết mổ tập trung, nuôi trồng, chế biến thủy sản tập trung và sản xuất chế biến khác trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Xử lý dứt điểm, triệt để các hành vi vi phạm, bắt buộc khắc phục hậu quả hoặc đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến từng doanh nghiệp, hộ gia đình, nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, kiểm điểm, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh trong tháng 10/2017).

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII (Số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa (Gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/8/2017).

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, địa phương khẩn trưởng triển khai thực hiện có hiệu quả.

Kim Thoa

Các tin tức khác