UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2016 -2020

Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 701/UBND-TH, gửi các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương,  Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã (HTX), Ban Điều phối dự án IFAD và UBND các huyện, thành phố, về việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2016 – 2020.

gp-c201

Hợp tác xã nông nghiệp sạch là mô hình được ưu tiên phát triển

(ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có tên trên và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại Công văn số 205/LMHTX-CSPT ngày 15/3/2017 của Liên minh HTX Việt Nam tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và nâng cao vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 -2020.

KT

Các tin tức khác