UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

Ngày 22/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3362/UBND-NL gửi một số sở, ngành và 13 UBND huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành, nghề nông thôn.

Nghề rèn ở Phúc Sen đang được gìn giữ và phát triển

Nghề rèn ở Phúc Sen đang được gìn giữ và phát triển

Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan quản lý nhà nước về làng nghề, ngành nghề nông thôn cấp tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định của tỉnh liên quan đến phát triển ngành, nghề nông thôn, đảm bảo phù hợp với quy định; định mức hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; bảo tồn và phát triển làng nghề. Hàng năm, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành kế hoạch phát triển ngành, nghề nông thôn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, kế hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn và định hướng bảo tồn, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn. Định kỳ 5 năm một lần, rà soát, thống kê, phân loại, lập kế hoạch phát triển ngành, nghề nông thôn của tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trình UBND tỉnh phê duyệt. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của các làng nghề và cơ sở ngành nghề nông thôn. Phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển ngành, nghề nông thôn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các chương trình, đề án, dự án hoặc các hoạt động có liên quan đến phát triển ngành, nghề nông thôn tiếp cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành, nghề nông thôn.

Các sở, ngành liên quan, trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của bộ, ngành chủ quản tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến công nghệ xử lý môi trường phù hợp với làng nghề để khuyến khích phát triển các làng nghề nông thôn sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường; tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh; xây dựng kinh phí hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ; tổ chức xác định, tuyển chọn và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho lĩnh vực phát triển ngành, nghề nông thôn... UBND các huyện, thành phố cử cán bộ theo dõi quản lý nhà nước về làng nghề, ngành nghề nông thôn; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về phát triển ngành, nghề nông thôn trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp. Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn trên địa bàn về chính sách phát triển ngành nghề nông thôn; chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống theo tiêu chí quy định gửi UBND tỉnh xem xét, công nhận hoặc thu hồi quyết định và bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đối với các tổ chức, cá nhân không duy trì được tiêu chuẩn theo quy định.

 

D.L

 

 

Các tin tức khác