UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 794/UBND-XD, về việc triển khai thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư trong từng dự án theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 89/NQ-CP. 

Theo đó, các dự án khởi công mới và dự án dở dang, thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư trong từng dự án (bao gồm các dự án nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, trừ các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia có sự tham gia đóng góp của người dân tương đương giá trị 10% trở lên trong tổng mức đầu tư). Mức vốn kế hoạch bố trí cho từng dự án không vượt quá 90% tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các đơn vị rà soát lại các dự án, đề xuất phương án thực hiện tiết kiệm 10% cho từng dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Báo cáo của các đơn vị gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 07/4/2017.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp báo cáo và đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14/4/2017.

Kim Thoa 

Các tin tức khác