UBND tỉnh chỉ đạo về việc tăng cường tiết kiệm điện

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2716/UBND-CN, về thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính trong tăng cường tiết kiệm điện.

images975553_unnamed

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành. Đồng thời phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm. Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện. Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện. Các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng đồng thời thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên; hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm từ 17h-20h hàng ngày; sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực địa phương trong trường hợp thiếu điện...

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức, bố trí nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương để thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả. Chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, tòa nhà, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo quy định. Kiểm tra đánh giá, tổng hợp các thông tin báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/CT-TTg, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan công sở.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tổ chức tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về tiết kiệm điện; thông tin về giải pháp thực hiện tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.

Kim Thoa

Các tin tức khác