UBND tỉnh chỉ đạo việc kiểm tra thực địa địa điểm thực hiện và tính khả thi “Dự án gia công, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy, hải sản xuất nhập khẩu” của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thuận Hưng Phát

Ngày 9/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3239/UBND-TH  gửi Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh và các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, UBND huyện Phục Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty TNHH xuất, nhập khẩu Thuận Hưng Phát về việc kiểm tra thực địa địa điểm thực hiện và tính khả thi “Dự án gia công, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy, hải sản xuất nhập khẩu” của Công ty TNHH xuất, nhập khẩu Thuận Hưng Phát.

UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Công  Thương, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Phục Hòa và các cơ quan liên quan nghiên cứu làm rõ tính khả thi của Dự án, nguồn nguyên liệu, thị trường sản phẩm của Dự án và một số nội dung liên quan khác. Báo cáo hoàn thành bằng văn bản và file điện tử gửi UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017.

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa địa điểm triển khai Dự án gia công, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản xuất nhập khẩu của Công ty TNHH xuất, nhập khẩu Thuận Hưng Phát đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh và các quy hoạch liên quan khác. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017 để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Kim Thoa

Các tin tức khác