UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 875/ UBND-NL gửi Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố có xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới căn cứ nội dung Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/2/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Rà soát tình hình thực tế của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 18/5/2018.

D.L

 

Các tin tức khác