UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa – Khu đô thị 1B – giai đoạn I theo hình thức đối tác công tư

 

Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1260/UBND –TH về giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa – Khu đô thị 1B – giai đoạn I theo hình thức đối tác công tư gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Cao Bằng, Công ty Xây dựng Cao Hà.

đô thi

Một góc Khu đô thị mới Đề Thám (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức đối tác công tư, nội dung cụ thể như sau:

Công ty Xây dựng Cao Hà lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa – Khu đô thị 1B – giai đoạn I theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được thực hiện theo các nội dung trong văn bản thỏa thuận số 02/BB ngày 28/4/2017 giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Công ty Xây dựng Cao Hà về thỏa thuận lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa - Khu đô thị 1B-giai đoạn I.

Sau khi hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, Công ty Xây dựng Cao Hà gửi sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Kim Thoa

le='font-size:14.0pt;color:black;background:white;text-decoration:none; text-underline:none'>lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa - Khu đô thị 1B-giai đoạn I theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

 

Nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được thực hiện theo các nội dung trong văn bản thỏa thuận số 02/BB ngày 28/4/2017 giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Công ty Xây dựng Cao Hà về thỏa thuận lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa - Khu đô thị 1B-giai đoạn I.

Sau khi hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, Công ty Xây dựng Cao Hà gửi sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Kim Thoa

Các tin tức khác