UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Thông tư 34/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1238/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành: Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi Cục quản lý thị trường, UBND các huyện biên giới và các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại biên giới về hướng dẫn thực hiện Thông tư 34/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương.

xuất nhập khẩu1

Điểm kiểm tra tập trung hàng hóa xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng

Theo đó, thương nhân được phép mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mởi biên giới trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 34/2016/TT-BCT và được UBND tỉnh công nhận danh sách thương nhân hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mởi biên giới.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại Điều 4, Thông tư 34/2016/TT-BCT.

Hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân đáp ứng tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 34/2016/TT-BCT.

Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 34/2016/TT-BCT.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục, nhóm, chương, phân nhóm hàng hóa có điều kiện thì phải có giấy phép của các Bộ, ngành liên quan và các giấy tờ, thủ tục khác theo quy định của Nhà nước.

Các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được thực hiện mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân bao gồm các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được quy định tại Công văn số 895/UBND-TH của UBND tỉnh về thông báo danh sách xác định tạm thời các loại hành cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tại tỉnh Cao Bằng.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân, có trách nhiệm rà soát, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định. Các sở, ban, ngành có tên ở trên theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân hoạt động mua bán và xuất, nhập khẩu hàng hóa một cách thuận lợi.

Kim Thoa 

Các tin tức khác