UBND tỉnh: Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 có nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, thành phố, Ban quản lý của các xã được phân công phụ trách, giúp đỡ và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau: Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xác định nhu cầu vốn để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện từng tiêu chí chưa đạt và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí được công nhận đã đạt; hướng dẫn, tư vấn, đôn đốc các xã triển khai, thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững của Trung ương và của tỉnh; được thành lập tổ công tác do thủ trưởng cơ quan phụ trách để xây dựng chương trình, kế hoạch giúp đỡ xã được phân công phụ trách, giúp đỡ; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện công tác giúp đỡ xã được phân công phụ trách, giúp đỡ cho UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 29/11.

Đối với các xã không có tên trong danh sách kèm theo quyết định này, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố phân công các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp huyện hỗ trợ giúp đỡ và phối hợp với các cơ quan thường trực Chương trình MTQG của tỉnh thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 và Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ 20 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Danh sách các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

N.A

 

 

Các tin tức khác