UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Mục đích của kế hoạch là nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. Phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương, tăng thu ngân sách cho Nhà nước. Hoạt động khai thác khoáng sản đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm, không lãng phí, thất thoát tài nguyên.

Số lượng khu vực mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2018 là 01 khu vực khoáng sản đó là mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Phương thức tiến hành: Tổ chức đấu giá theo Luật khoáng sản 2010; Luật đấu giá tài sản năm 2016 và theo quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài Chính; Thông tư số 16/2014/TT - BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Thời gian thực hiện là từ khi ban hành kế hoạch đến hết quý I năm 2019.

 

D.L

Các tin tức khác