UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức "Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc -2018" (đợt 1) tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc thành thành lập Ban Tổ chức "Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc -2018" (đợt 1) tại tỉnh Cao Bằng.

Ban Tổ chức "Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc -2018" (đợt 1) tại tỉnh Cao Bằng gồm 17 người. Trong đó: Ông Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban; ông Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Phó Trưởng ban Thường trực; ông Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Phó Trưởng ban và 14 thành viên.

Ban Tổ chức "Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc -2018" (đợt 1) tại tỉnh Cao Bằng có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch "Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc -2018" (đợt 1) tại tỉnh Cao Bằng. Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; các thành viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công,  phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

D.L

 

 

Các tin tức khác