UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam" trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 3432/KH-UBND, triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam" trên địa bàn tỉnh.

Với quan điểm là tuyên truyền về quyền con người là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cả trước mắt và lâu dài. Kết quả tuyên truyền về quyền con người phản ánh khách quan các thành tựu và nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác triển khai thực hiện, bảo vệ và đấu tranh cho quyền con người ở tỉnh Cao Bằng. Công tác xây dựng và đấu tranh, bảo vệ nhân quyền đạt kết quả là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhân quyền. Tuyên truyền về nhân quyền cần được triển khai đồng thời trên cả 3 nội dung chính, bao gồm: Phổ biến, giáo dục kiến thức về nhân quyền; tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người; phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình quyền con người, trong đó, ưu tiên tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người của Nhà nước ta với phương châm "lấy xây để chống"; công tác tuyên truyền căn bản dụa trên cơ sở tư duy phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đặc thù và bối cảnh truyền thông hiện nay.

Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng cơ chế phối hợp thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí giữa các sở, ban, ngành, địa phương về công tác nhân quyền; 100% phóng viên, nhà báo chuyên viết về công tác nội chính, đối ngoại được đào tạo, tập huấn về công tác nhân quyền; 100% cán bộ làm công tác nhân quyền và công tác quản lý báo chí của tỉnh được tập huấn và trang bị các tài liệu tuyên truyền, định hướng báo chí và dư luận về nhân quyền; nâng cao chất lượng tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, hoàn thiện các trang thông tin điện tử, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về nhân quyền; xây dựng mạng lưới cộng tác viên tham gia công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh, định hướng dư luận về nhân quyền trên mạng xã hội.

 

D.L

Các tin tức khác