UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1536/UBND-TH, yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI.

Theo đó, để thực hiện đôn đốc kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI được chủ động, kịp thời nhằm giải quyết và tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương đôn đốc các bộ phận chuyên môn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp giữa năm 2017.

Báo cáo hoàn thành của các cơ quan, đơn vị gửi bằng văn bản và file điện tử về Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trước ngày 05/6/2017.

N.A

Các tin tức khác