UBND tổ chức Hội nghị cấp tỉnh triển khai thi hành luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày tháng VB: 
09/6/2014
Số/ký hiệu: 
164/GM-UBND
Nơi nhận: 
Tỉnh ủy; Hội đồng ND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng; UBND các huyện và Thành phố Cao Bằng