Về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị về công tác quản lý giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

Ngày tháng VB: 
23/5/2017
Số/ký hiệu: 
403/VPUBND-GT

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: GTVT, KH&ĐT, DX, TC, NN&PTNT, TN&MT; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; Trung tâm Hội nghị CB; UBND các huyện và Thành phố; Báo CB; Đài PT&TH CB