Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ dự án/cơ sở/phương án nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét nội dung hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường, nếu thấy cần thiết thì tổ chức khảo sát thực địa và trình Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp, không xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do chưa cấp Giấy xác nhận;

- Chủ dự án/cơ sở/phương án nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ 03 (ba) bản Kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015;

+ 01 (một) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng thực hiện TTHC

        Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục số 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ).

Phí, lệ phí

         Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

       Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC 5.doc137.5 KB

Mức độ: