Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung hồ sơ xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, nếu thấy cần thiết thì tổ chức khảo sát thực địa và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Trường hợp, không xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Chủ cơ sở nhận kết quả Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 (một) văn bản đăng ký Đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

+ 03 (ba) bản Đề án bảo vệ môi trường đơn giản với trang bìa và yêu cầu về nội dung theo quy định Phụ lục 14a Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

        Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng thực hiện TTHC

        Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục số 13: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

 - Phụ lục số 14a: Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp huyện.

(Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Phí, lệ phí

          Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

        Văn bản xác nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

         Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 13.doc62.5 KB

Mức độ: