Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ dự án nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đoàn kiểm tra tiến hành thực địa, kết quả kiểm tra thực địa thể hiện bằng Biên bản kiểm tra;

- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy xác nhận hoàn từng phần Phương án, Phương án bổ sung và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng.

Hồ sơ

 -  Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT;

+ Bảy (07) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

- Thời gian trình Đoàn kiểm tra: tối đa là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Thời gian tiến hành Đoàn kiểm tra: không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thành lập Đoàn kiểm tra;

- Thời gian cấp Giấy xác nhận: tối đa là 15 (mười năm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền  quyết định  theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

Đối tượng thực hiện TTHC

        Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục số 14: Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung;

- Phụ lục số 15: Mẫu báo cáo hoàn hành từng phần phương án/phương án bổ sung ;

- Phụ lục số 18: Mẫu Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án phương án bổ sung.

(Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Phí, lệ phí

         Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận hoàn thành từng phần cải tạo, phục hồi môi trường.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

       Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC SỐ 14.doc47 KB

Mức độ: