Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế khoán

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Xấc nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế khoán tại nước nơi cư trú

Trình tự thực hiện

- Trường hợp một đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định của Hiệp định và pháp luật thuế Việt Nam muốn xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam để được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại nước cư trú cần gửi hồ sơ đề nghị đến Cục Thuế tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế để làm thủ tục xác nhận.

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.

+ Gửi qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam theo mẫu số 03/HTQT; Trường hợp bất khả kháng, Người nộp thuế không cung cấp đầy đủ các thông tin hoặc các tài liệu theo yêu cầu của Thủ tục này đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy đề nghị xác nhận nêu trên.

- Giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế của nước cư trú cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong kỳ tính thuế nào) đã được hợp pháp hoá lãnh sự.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được ưu đãi thuế dành cho đối tượng đề nghị.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam theo mẫu số 03/HTQT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Mức độ: