TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Kết quả tra cứu
Tin học và Thống kê tài chính
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Sở Tài chính Mức độ 2
Quản lý giá
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Sở Tài chính Mức độ 3
Sở Tài chính Mức độ 3
Quản lý công sản
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Sở Tài chính Mức độ 2
Sở Tài chính Mức độ 2