TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Kết quả tra cứu
Cán bộ công chức, viên chức nhà nước
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Sở Nội vụ Mức độ 2; 4
Sở Nội vụ Mức độ 2
Sở Nội vụ Mức độ 2; 4
Sở Nội vụ Mức độ 2
Sở Nội vụ Mức độ 2; 4
Sở Nội vụ Mức độ 2
Sở Nội vụ Mức độ 2
Sở Nội vụ Mức độ 2
Sở Nội vụ Mức độ 2; 4