TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Kết quả tra cứu
Dược - Mỹ phẩm
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Khám bệnh, chữa bệnh
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Sở Y tế Mức độ 3
Sở Y tế Mức độ 3
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 2
Sở Y tế Mức độ 3
Sở Y tế Mức độ 3
Sở Y tế Mức độ 3
Y dược cổ truyền
Trích yếu Cơ quan ban hành Mức độ Tệp đính kèm
Sở Y tế Mức độ 2
Y tế dự phòng và môi trưòng
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
HIV/AIDS
Trang thiết bị và Công trình y tế