Giới thiệu tỉnh - Văn hóa lịch sử & con người

“Phải xây dựng được những nhân tố bảo đảm thắng lợi cho cách mạng” Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã có 4 sáng lập lớn. Cụ thể, Người đã sáng lập Đảng; sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất


Từ quyền lợi con người nói chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển thành quyền lợi dân tộc cụ thể trong Tuyên ngôn Độc lập.

Lịch sử Việt Nam, ngay từ những trang đầu dựng nước đã trải qua biết bao cuộc đấu tranh giữ nước để đắp xây và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Quá trình đó đã để lại nhiều áng văn bất hủ nhằm khẳng định quyền tự chủ của người dân nước Việt.


Phong trào hoạt động sôi nổi, khí thế hào hùng trong những ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở châu Nguyên Bình và thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng) nói riêng, tỉnh Cao Bằng nói chung trong tháng 8/1945 là mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng, góp phần vào thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng Tám 1945.


Công an nhân dân (CAND) Việt Nam ra đời trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lãnh đạo, tổ chức giáo dục và rèn luyện, được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, tin cậy, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.


Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã được hình thành và từng bước trưởng thành, góp phần xứng đáng vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.


Thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện diệu kỳ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta.Diễn ra và giành thắng lợi trong một thời gian ngắn, nhưng Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều bài học quý báu cho Đảng và nhân dân ta trong hành trình hướng đến tương lai, kiên định mục tiêu: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, dân tộc Việt Nam đã làm nên một kỳ tích trong thế kỷ 20. Đó là tiến hành thành công Cách mạng Tháng Tám, lật đổ ách thống trị tàn bạo của phát xít Nhật, đánh đổ chế độ quân chủ lỗi thời, giành quyền độc lập dân tộc, khôi phục nền thống nhất của đất nước; thành lập Nhà nước Cộng hòa dân chủ, đưa nhân dân lên vị trí người làm chủ đất nước.


Cùng với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an Cao Bằng ra đời trong những ngày đầu khởi nghĩa cách mạng giành chính quyền, nhanh chóng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang chói lọi nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đã đưa dân tộc Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành nước độc lập, nhân dân Việt Nam từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.


Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, việc xây dựng tổ chức quân sự, phát triển LLVT trên quy mô cả nước đặt ra một loạt vấn đề bức thiết về nắm địch, nắm ta, đào tạo cán bộ, bảo đảm vũ khí, lương thực v.v..

Trang