Giới thiệu tỉnh - Kinh tế xã hội

Theo nguồn tư liệu của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 31/12/2011, toàn tỉnh có gần 90.000 học sinh phổ thông các cấp, với 365 trường học (từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông), 7790 giáo viên


Trong 5 năm qua thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong tỉnh khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.


Định hướng phát triển ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2010


Trong 5 năm 2001-2005, Ngành NN&PTNT đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV


Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH năm 2007, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2008 chỉ rõ, năm 2007 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo đà cho thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch KT-XH 5 năm giai đoạn 2006-2010 của tỉnh

Trang