Mức độ 2

Thủ tục công nhận điểm du lịch

 

Thủ tục công nhận điểm du lịch

 

 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý điểm du lịch nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có điểm du lịch;

- Trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở;

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng;

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng;

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện*;

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2