Mức độ 2

Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Trình tự thực hiện

Bước 1. Trước khi thực hiện hoạt động tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng phải gửi văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 cho Sở Y tế nơi cơ sở tiêm chủng đặt trụ sở.

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hội đồng quản trị của hợp tác xã dự kiến tách xây dựng phương án tách trình đại hội thành viên quyết định.

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

 

 

Trình tự thực hiện

a) Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2