Mức độ 2

Thủ tục ​Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Thủ tục ​Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Trình tự thực hiện

 Trường trung học công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

Thủ tục ​Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục

Thủ tục ​Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục

Trình tự thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức hoặc cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

 

 

Trình tự thực hiện

- Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

 

 

Trình tự thực hiện

- Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng;

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2