Mức độ 2; 4

Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ(có dịch vụ bưu chính công ích)

Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ(có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Phòng (hoặc bộ phận) tổ chức của cơ quan, đơn vị tổng hợp nhu cầu, thông báo tuyển dụng;

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong( có dịch vụ bưu chính công ích)

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong(có dịch vụ công ích)

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đến Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Cao Bằng;

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong( có dịch vụ bưu chính công ích)

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong(có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng gửi hồ sơ đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2; 4