Mức độ 2; 4

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng(có dịch vụ bưu chính công ích)

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng(có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 

- Các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính(có dịch vụ bưu chính công ích)

            Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

            Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn(có dịch vụ bưu chính công ích)

            Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính(có dịch vụ bưu chính công ích)

            Sửa đổi, bsung giấy phép bưu chính(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Cấp giấy phép bưu chính(có dịch vụ bưu chính công ích)

            Cấp giấy phép bưu chính(có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 

c 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án CNTT do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư(có dịch vụ bưu chính công ích)

Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án CNTT do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cơ quan, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định và nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2; 4