Mức độ 2

Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

   Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Trỉnh tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

Cấp giấy phép mang con dấu vào Việt Nam

  Cấp giấy phép mang con dấu vào Việt Nam

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Cấp giấy chứng nhận

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Đổi, khắc lại con dấu

Đổi, khắc lại con dấu             

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Cấp giấy chứng nhận

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Khắc dấu và cấp GCN đăng ký mẫu dấu

Khắc dấu và cấp GCN đăng ký mẫu dấu

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Cấp giấy chứng nhận

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Cấp dổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Cấp dổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tạm trú

Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tạm trú

Trình tự thực hiện

- Rà soát, lập danh sách đầy đủ số hộ, nhân khẩu tạm trú trong địa bàn;

- Ghi vào sổ đăng ký tạm trú theo từng loại:

+ Hộ, nhân khẩu tạm trú có nơi ở thuộc sở hữu của mình;

+ Hộ, nhân khẩu tạm trú có nơi thuộc diện đi thuê, mượn, ở nhờ;

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Cấp phép mua công cụ hỗ trợ

Cấp phép mua công cụ hỗ trợ

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cấp GCN đủ điều kiện về antt để kinh doanh

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh

Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2