Mức độ 2

Cấp lại chứng minh nhân dân

Cấp lại chứng minh nhân dân

Trình tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Cấp đổi chứng minh nhân dân

Cấp đổi chứng minh nhân dân

Trình tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Cấp mới chứng minh nhân dân

Cấp mới chứng minh nhân dân

Trình tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Lưu trú và thông báo lưu trú

Lưu trú và thông báo lưu trú

Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn đại diện gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người đến lưu trú có trách nhiệm

Khai báo tạm vắng

Khai báo tạm vắng

Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn công dân khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an phường, xã, thị trấn để làm thủ tục khai báo tạm vắng.

* Một số trường hợp cụ thể:

Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tạm trú

Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tạm trú

Trình tự thực hiện

- Rà soát, lập danh sách đầy đủ số hộ, nhân khẩu tạm trú trong địa bàn;

- Ghi vào sổ đăng ký tạm trú theo từng loại:

+ Hộ, nhân khẩu tạm trú có nơi ở thuộc sơ hữu của mình;

+ Hộ, nhân khẩu tạm trú có nơi ở thuộc diện đi thuê, mượn, ở nhờ;

+ Họ, nhân khẩu tạm trú đã có hồ sơ hoặc chưa có hồ sơ quản lý.

Đổi cấp. lại sổ tạm trú

Đổi cấp. lại sổ tạm trú

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ tại Công an phường, xã, thị trấn để làm thủ tục đổi, cấp lại tạm trú.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần).

Gia hạn tạm trú

Gia hạn tạm trú

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ tại Công an phường, xã, thị trấn để làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Việc gia hạn tạm trú tối đa là 24 tháng

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần).

Đăng ký tạm trú

Đăng ký tạm trú

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Công dân đến Công an phường, xã, thị trấn nơi tạm trú để làm thủ tục đăng ký tạm trú.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần).

Tách sổ hộ khẩu

Tách sổ hộ khẩu

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an huyện, thành phố

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần)

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2