Mức độ 2

Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tạm trú

Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tạm trú

Trình tự thực hiện

- Rà soát, lập danh sách đầy đủ số hộ, nhân khẩu tạm trú trong địa bàn;

- Ghi vào sổ đăng ký tạm trú theo từng loại:

+ Hộ, nhân khẩu tạm trú có nơi ở thuộc sơ hữu của mình;

+ Hộ, nhân khẩu tạm trú có nơi ở thuộc diện đi thuê, mượn, ở nhờ;

+ Họ, nhân khẩu tạm trú đã có hồ sơ hoặc chưa có hồ sơ quản lý.

Đổi cấp. lại sổ tạm trú

Đổi cấp. lại sổ tạm trú

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ tại Công an phường, xã, thị trấn để làm thủ tục đổi, cấp lại tạm trú.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần).

Gia hạn tạm trú

Gia hạn tạm trú

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ tại Công an phường, xã, thị trấn để làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Việc gia hạn tạm trú tối đa là 24 tháng

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần).

Đăng ký tạm trú

Đăng ký tạm trú

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Công dân đến Công an phường, xã, thị trấn nơi tạm trú để làm thủ tục đăng ký tạm trú.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần).

Tách sổ hộ khẩu

Tách sổ hộ khẩu

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an huyện, thành phố

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần)

Điều chỉnh những thay đổi trong hộ khẩu

Điều chỉnh những thay đổi trong hộ khẩu

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong hộ khẩu cho Công an huyện, thành phố để làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu cho Công an huyện, thành phố để làm thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Cấp đổi, đổi lại sổ hộ khẩu

Cấp đổi, đổi  lại sổ hộ khẩu

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an huyện, thành phố

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Đăng ký thường trú

 Đăng ký thường trú

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ tại Công an huyện, thành phố để làm thủ tục đăng ký thường trú.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần)

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2