Mức độ 2

Thủ tục kiểm soảt chi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Thủ tục kiểm soảt chi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Trình tự thực hiện

Các đơn vị thuộc đối tượng mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước; Khi thanh toán (hoặc tạm ứng) thì đơn vị gửi hồ sơ thanh toán cho Kho bạc Nhà nước tỉnh/Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát thanh toán

Thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước

Thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước

Trình tự thực hiện

Các đơn vị thuộc đối tượng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Khi thanh toán (hoặc tạm ứng) thì đơn vị gửi hồ sơ thanh toán cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát thanh toán

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Trình tự thực hiện

+ Chủ đầu tư gửi hồ sơ, tài liệu đến Kho bạc Nhà nước.

+ Chủ đầu tư gửi giấy rút vốn đến Kho bạc Nhà nước.

+ Kho bạc Nhà nước kiểm tra nếu hồ sơ, tài liệu đã đầy đủ hợp lệ KBNN làm thủ tục thanh toán cho chủ đầu tư

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Trình tự thực hiện

+ Chủ đầu tư gửi hồ sơ, tài liệu đến Kho bạc Nhà nước.

+ Chủ đầu tư gửi giấy rút vốn đến Kho bạc Nhà nước.

+ Kho bạc Nhà nước kiểm tra nếu hồ sơ, tài liệu đã đầy đủ hợp lệ KBNN làm thủ tục thanh toán cho chủ đầu tư.

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Trình tự thực hiện

+ Chủ đầu tư gửi hồ sơ, tài liệu đến Kho bạc Nhà nước.

+ Chủ đầu tư gửi giấy rút vốn đến Kho bạc Nhà nước.

+ Kho bạc Nhà nước kiểm tra nếu hồ sơ, tài liệu đã đầy đủ hợp lệ Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán cho chủ đầu tư.

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Trình tự thực hiện

+ Chủ đầu tư gửi hồ sơ, tài liệu đến Kho bạc Nhà nước.

+ Kho bạc Nhà nước kiểm tra nếu hồ sơ, tài liệu đã đầy đủ hợp lệ KBNN làm thủ tục thanh toán cho chủ đầu tư.

Thủ tục trợ cập khó khăn đột xuất

Thủ tục trợ cập khó khăn đột xuất

Trình tự thực hiện

- Dối tượng làm đơn đề nghị hưởng trợ caaoj nộp tại Phòng LĐ-TBXH cấp huyện, thị xã

- Cơ quan có thẩm quyển UBND các huyện thị, y tế, Công an xác nhận đối tượng được qui định tại điều 6 Nghị định 67/2007/NĐ-CP

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập cấp tỉnh

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập cấp tỉnh

Trình tự thực hiện

- Quy trình tiếp nhận thường xuyên các đối tượng vào trung tâm bảo trợ xã hội:

+ Đối tượng (hoặc thân nhân) làm đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội kèm theo sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã.    

+ UBND cấp xã xét duyệt đề nghị lên UBND cấp huyện.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2