Mức độ 2

Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

Trình tự thực hiện

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; tổ chức hoặc cá nhân đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Trình tự thực hiện

a) Trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

Trình tự thực hiện

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng đề án và phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định đề án thành lập trường và lập hồ sơ đề nghị thành lập trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập;

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên

Trình tự thực hiện

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường trung học phổ thông chuyên công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học phổ thông chuyên tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2