Mức độ 2

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Trình tự thực hiện

 Đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý

 +  Bước 1: Đối tượng làm đơn đề nghị kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người thờ cúng liệt sĩ lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú các giấy tờ sau: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Biên bản ủy quyền.

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh làm đơn đề nghị giám định lại thương tật gửi kèm bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát, phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lên (trường hợp phải phẫu thuật) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Thủ tục  mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người thuộc diện mua bảo hiểm y tế sau đây lập bản khai (Mẫu BH1 hoặc Mẫu BH2) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Thủ tục  bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ cho  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Bước 2: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:

Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Bước 2: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2