Mức độ 2

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi đề nghị hiệu đính thông tin cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.

 

Giãn tiến độ đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất giãn tiến độ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm các nội dung sau:

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ngừng hoạt động.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

 

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành.

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Khi có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành.

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu bằng văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2