Mức độ 2

Thủ tục Sáp nhập chia tách trường trung cấp sư phạm

Thủ tục Sáp nhập chia tách  trường trung cấp sư phạm 

Trình tự thực hiện

a) Tiếp nhận hồ sơ sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm.

a) Tiếp nhận hồ sơ sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ.

Thủ tục Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Thủ tục Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Trình tự thực hiện

a) Trung tâm gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo;

Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 2