Mức độ 3

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

 

 

Trình tự thực hiện

Người có thẩm quyền đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 3