Mức độ 3

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hội đồng quản trị của hợp tác xã dự kiến chia xây dựng phương án chia trình đại hội thành viên quyết định.

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 3