Mức độ 3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

 

 

Trình tự thực hiện

 Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến được thực hiện như sau:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 3