Mức độ 3

Cấp giấy phép hoạt động in

Cấp giấy phép hoạt động in

 

 

Trình tự thực hiện

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Đăng ký hoạt động cơ sở in

 

 

Trình tự thực hiện

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm không thuộc đối tượng cấp giấy phép hoạt động cơ sở in phải đăng ký hoạt động cơ sở in với Sở Thông tin và Truyền thông.

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

 

Trình tự thực hiện

Cơ sở in thực hiện thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã đăng ký.

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

 

Trình tự thực hiện

Trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký sử dụng đến Sở Thông in và Truyền thông sở tại.

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

 

Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.

Cho phép họp báo (trong nước)

Cho phép họp báo (trong nước)

 

 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, công dân Việt Nam ở địa phương (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí) có nhu cầu họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cho phép họp báo (nước ngoài)

Cho phép họp báo (nước ngoài)

 

 

Trình tự thực hiện

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

 

Trình tự thực hiện

1. Các đối tượng sau đây phải thực hiện đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh với Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương nơi thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 3