Mức độ 4

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

 

Trình tự thực hiện

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

 

 

Trình tự thực hiện

- Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

 

 

Trình tự thực hiện

- Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng;

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 4