Mức độ 4

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

 

 

Trình tự thực hiện

- Công ty gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

 

 

Trình tự thực hiện

 - Công ty gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 4