Mức độ 4

Thông báo hoạt động khuyến mại

Thông báo hoạt động khuyến mại

 

 

Trình tự thực hiện

- Thương nhân gửi hồ sơ thông báo hoạt động chương trình khuyến mại tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại của thương nhân.

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

 

Trình tự thực hiện

- Thương nhân trước gửi thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1:   Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ từ các thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1:Trường hợp thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ trong chứng thư giám định, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải đăng ký với cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi thương nhân đăng ký kinh doanh

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh

 

 

Trình tự thực hiện

+ Doanh nghiệp bán buôn rượu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Sở Công Thương;

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

 

Trình tự thực hiện

+  Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho Sở Công Thương

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

 

Trình tự thực hiện

  +  Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho Sở Công Thương

   + Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Trang

Đăng kí nhận RSS - Mức độ 4