Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều 9/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện QCDC cơ sở năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh chủ trì.
 

Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017.

Năm 2016, thực hiện QCDC cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được triển khai hiệu quả. Các doanh nghiệp thực hiện công khai các quy định liên quan đến người lao động. Công đoàn các doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền cho người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị người lao động theo quy định… Thực hiện QCDC ở cơ sở, vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân được phát huy. Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 3.675 lượt công dân.

Tuy nhiên, thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; việc thực hiện QCDC ở một số doanh nghiệp ngoài nhà nước còn mang tính hình thức...

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC cơ sở; thông qua dự thảo Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thực hiện QCDC cơ sở năm 2017. Năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các văn bản quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy; trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; có cơ chế nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở… Gắn thực hiện QCDC cơ sở với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đánh giá cao việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm qua. Yêu cầu: Năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở cở sở, đẩy mạnh cải cách hành chính trong tất cả các cơ quan đảng, chính quyền; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện QCDC cơ sở ở các doanh nghiệp, hợp tác xã. Tập trung vào 2 nội dung chính là vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới và người lao động trong các doanh nghiệp; tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở...

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác